notiek ielāde, lūdzu, uzgaidiet

Lietošanas noteikumi

Interneta veikala 4Office.lv lietošanas noteikumi un nosacījumi

Lietojot SIA "MERTA", reģ. numurs 40203141216, juridiskā adrese Aspazijas bulvāris 20, Rīga, LV-1050, (turpmāk tekstā – SIA MERTA) interneta veikalu  4Office.lv, Jūs akceptējat lietošanas noteikumus un nosacījumus (turpmāk – Noteikumi):

1. Vispārīgie noteikumi

 1. Saskaņā ar šiem Noteikumiem SIA MERTA pārdod preces, kas izvietotas SIA MERTA interneta veikalā vietnē 4Office.lv (turpmāk – Interneta veikals). Pircējs pērk un pieņem preci atbilstoši sortimentam, kuru tas norāda Interneta veikala vietnē veiktajā pasūtījumā (turpmāk – pasūtījums). Īpašuma tiesība uz preci pāriet pircējam ar preces pirkuma maksas pilnīgas samaksas un saņemšanas dienu.
 2. Ja preču pirkuma līgums (pasūtījums) tiek noslēgts Interneta veikalā, starp SIA MERTA un pircēju tiek noslēgts distances līgums. Tiesības, kas izriet no distances līguma, piemērojamas pircējam, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem uzskatāms par patērētāju.
 3. Veicot pasūtījumu pircējam tiek nosūtīts elektroniski sagatavots rēķins, kās ir derīgs bez paraksta.
 4. Veicot pasūtījumu un/vai reģistrējoties Interneta veikalā un piekrītot šiem Noteikumiem, pircējs apstiprina, ka ir pilngadīga rīcībspējīga persona. Pircējs apliecina, ka lietos Interneta veikalu saskaņā ar normatīviem aktiem, tikai autorizētā veidā. Jebkāda Noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpuma gadījumā SIA MERTA ir tiesības nekavējoties atkāpties no līguma par pircēja veikto pirkumu un/vai liegt pircējam Interneta veikala lietošanu.

2. Cenas un norēķinu kārtība

 1. Interneta veikalā visas preču cenas ir norādītas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli likumdošanas aktos noteiktajā apmērā (21%). Piedāvātās cenas ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie preces. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar pasūtījuma veidlapu, piekrīt spēkā esošās preces cenas apmaksai.
 2. Papildu preces cenai pircējs maksā par preces piegādes pakalpojumu, ja konkrētajam piegādes veidam noteikta maksa. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar pasūtījuma veidlapu, piekrīt tajā norādītās spēkā esošās piegādes cenas (ja tāda noteikta konkrētajam piegādes veidam) apmēram un apmaksai. Pircējam ir pienākums segt SIA MERTA izdevumus par piegādi piegādes pakalpojuma cenas apmērā arī gadījumā, ja prece nav piegādāta (nodota) pircējam tā vainas (t.sk., neatrašanās saskaņotajā vietā / laikā) dēļ, kā arī atkārtotas piegādes izdevumus, ja par tādu puses ir vienojušās.
 3. Samaksu par preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var veikt izmantojot bankas pārskaitījumu, vai veicot apmaksu ar naudas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto SIA MERTA bankas kontu.
 4. Preces pirkumu maksas samaksu apliecina maksājumu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums). Ja pircējs veic apmaksu ar bankas pārskaitījumu, tad par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums saņemts SIA MERTA bankas kontā.

3. Preces pasūtīšana un piegāde

 1. Lai veiktu preces pirkumu, pircējs aizpilda pasūtījuma veidlapu Interneta veikala vietnē un to akceptē, nospiežot pogu ar attiecīgu norādi. Pasūtījuma akcepts nozīmē pircēja piekrišanu Interneta veikala noteikumiem un nosacījumiem un ietver pircēja pienākumu veikt samaksu. SIA MERTA pēc pircēja pasūtījuma saņemšanas nosūta apstiprinājumu par pasūtījuma spēkā stāšanos un izpildi. Pasūtījums ir spēkā līdz tā izpildei vai līdz brīdim, kad no tā atkāpjas šajos Noteikumos paredzētajos gadījumos.
 2. Preces piegāde pircējam tiek veikta pircēja izvēlētajā veidā, pēc pirkuma maksas un izvēlētā piegādes pakalpojuma cenas samaksas. SIA MERTA 1 darba dienu laikā pēc maksājumu saņemšanas paziņo pircējam uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi par preces gatavību piegādei.
 3. Preces piegāde, atbilstoši pasūtījumā norādītajam un par pasūtījumā noteikto piegādes pakalpojuma cenu, var tikt veikta ar kurjeru uz pircēja norādīto adresi Latvijas Republikā, 1-2 darba dienu laikā no SIA MERTA paziņojuma par preces gatavību piegādei.
 4. Pircējam ir pienākums būt sasniedzamam pa pasūtījumā norādīto e-pastu un/vai mobilā telefona numuru, lai vienotos ar preces piegādātāju (kurjeru) par piegādes detaļām (termiņu, vietu) un citiem jautājumiem pasūtījuma izpildei.
 5. Preces piegāde atbilstoši pasūtījumam uzskatāma par veiktu un pasūtījums – par izpildītu, ja prece nodota ar pircēju saskaņotā laikā un vietā, pircējam vai tā pilnvarotajai personai, pārliecinoties par tās identitāti un pilnvarojumu saskaņā ar personu apliecinošu dokumentu (pasi, ID karti) un pilnvaru, un par preces piegādi abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. Prece tiek piegādātas ar kurjeru, SIA MERTA ir pilnvarojis kurjeru SIA MERTA vārdā parakstīt preces pieņemšanas – nodošanas aktu.
 6. SIA MERTA vienpusēji atkāpjas no pasūtījuma izpildes, izņemot, ja puses vienojas citādi, ja preces piegāde nevar tikt veikta atbilstoši pasūtījumā norādītajam piegādes veidam šajos Noteikumus noteiktajā termiņā un kārtībā pircēja vainas vai no tā atkarīgu apstākļu dēļ, tas ir, piegāde ar kurjeru nav veikta, ja šajos noteiktumos paredzētajā termiņā nav izdevies vienoties ar pircēju par preces piegādes detaļām (laiku, vietu), pircējs vai tā pilnvarotā perona neierodas saskaņotā piegādes laikā un/vai vietā, vai nav iespējams pircēju identificēt vai pārliecināties par pircēja pilnvarotas personas pilnvarojumu.
 7. Prece tiek piegādāta ražotāja iepakojumā. Preces pieņemšana un kvalitātes pārbaude tiek veikta pie preces piegādes, abu pušu klātbūtnē un puses pārbauda, vai nav konstatējami preces vai tās iesaiņojuma defekti.

4. Preces lietošana un kvalitāte

 1. Pircējam ir pienākums pirms preces lietošanas uzsākšanas rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.
 2. SIA MERTA garantē pārdodamās preces atbilstību ražotāja garantijām un standartiem. Preces attēlojums Interneta veikalā ir vienīgi informatīvs un var atšķirties dabā. SIA MERTA negarantē preces atbilstību jebkādām pircēja vēlmēm vai izmantošanas mērķiem.
 3. Pretenzijas par preces atbilstību līguma noteikumiem tiek risinātas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām. SIA MERTA saistības neattiecas uz defektiem, kas radušies preces nepareizas lietošanas, transportēšanas un/vai glabāšanas rezultātā, kā arī attiecībā uz normālu preces nolietojumu tās ekspluatācijas gaitā. Precēm garantijas laikā un pēc tā atbilstoši preču izgatavotāju sniegtajiem garantijas un šiem Noteikumiem tiek nodrošināta apkalpošana preces ražotāja autorizētajos servisa centros, kuri norādīti preces pavaddokumentācijā.

5. Pušu saistības un citi noteikumi

 1. Pircējs var iesniegt iebildumu par preces pirkuma darījumu elektroniskā veidā, nosūtot uz e-pasta adresi ask@4office.lv. 4Office.lv e-pasta vēstules veidā ne vēlāk kā 30 (dienu) laikā sniedz atbildi uz pircēja iebildumu. Strīdi par saistību izpildi tiek risināti sarunu ceļā.
 2. Pircējam, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir uzskatāms par patērētāju, ir tiesības atteikties no distances veidā veiktas preces iegādes saskaņā ar normatīvajiem aktiem 14 dienu laikā no preces piegādes, ko apliecina abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā pircēja pienākums ir nosūtīt Interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ SIA MERTA. Pircējam ir pienākums segt izmaksas par preces nodošanu SIA MERTA, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 3. Pircējs piekrīt savu fiziskās personas datu, kas norādīti reģistrējoties, pasūtījumā un/vai iegūti lietojot Interneta veikalu, apstrādei pasūtījuma (līguma) izpildes vajadzībām, tajā skaitā, nododot trešajām personām piegādes nodrošināšanai, maksājumu apstrādei, pircēju datu bāzu un statistikas veidošanai, kā arī, lai pārliecinātos par pircēja kredītspēju un spēju izpildīt maksājuma saistības. SIA MERTA ir tiesības nodot trešajām personām no pirkuma izrietošā parāda, ja tāds ir, piedziņas tiesības, datus par pircēju parādu piedziņas nolūkā, kas ietver arī tiesības izmantot pircēja personas datus pircēja kredītvēstures veidošanai un pircēja datu ievietošanai parādvēstures un kredītinformācijas biroju datu bāzēs.
 4. Interneta veikala vietnē tiek izmantotas sīktdatnes. Lietojot šo mājas lapu, pircējs piekrīt lietot sīkdatņu lietošanai veiktspējas/analītiskiem mērķiem.
 5. SIA MERTA saziņai ar pircēju izmanto reģistrējoties pircēja norādīto e-pasta adresi un/vai mobilā telefona numuru. Visi paziņojumi, kas pircējam tiek piegādāti uz pasūtījumā norādītu e-pasta adresi un telefona numuru, uzskatāmi par saņemtiem.
 6. Apmeklējot Interneta veikalu, reģistrējoties un/vai veicot pasūtījumus tajā, pircējs piekrītat šim Noteikumiem, ieskaitot tos, uz kuriem šeit ir publicētas atsauces saišu veidā. SIA MERTA ir tiesības grozīt šos Noteikumus jebkurā laikā, publicējot šajā vietnē, un pircējam ir pienākums izskatīt Noteikumus pirms Interneta veikala lietošanas, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšanas. Interneta veikala lietošana, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšana pēc jebkādu Noteikumu izmaiņu publicēšanas kalpo kā pircēja piekrišana šiem grozījumiem.
 7. 4Offfice.lv Interneta veikala kontaktinformācija: telefona numurs: +371 201 20 201, e-pasta adrese – ask@4office.lv